Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych

Bartłomiej Wrona, Halina Rechul

Streszczenie


Streszczenie
Zmieniające się potrzeby informacyjne użytkowników informacji pochodzących z rachunku kosztów powodują rozwój metod i technik wykorzystywanych do jego prowa- dzenia. W artykule podjęto rozważania na temat systemów rachunku kosztów oraz kon- cepcji i metod rachunkowości zarządczej, które wykorzystywane w praktyce współ- czesnych przedsiębiorstw ułatwiają formuło- wanie i realizację różnych strategii rozwoju. W opracowaniu zostały scharakteryzowane systemy rachunku kosztów i rachunkowo- ści zarządczej, fazy ich rozwoju oraz moż- liwe obszary wykorzystania w jednostkach gospodarczych. Wykazano, ze rachunek kosztów obejmuje różne modele i ich odmia- ny, które są dostosowywane do różnych sytu- acji planistycznych i kontrolnych.

Summary
Changing information needs users of infor- mation derived from the cost calculation they cause the development of methods and the techniques used to guide it. The article considers the following subject of cost accounting systems and concepts and meth- ods of management accounting, which are used in modern practice enterprises facilitate formulation and implementation of various development strategies. The study has been characterized cost and accounting systems management, their development phase and possible areas of use in units economic. It was shown that the bill costs include vari- ous models and their variations, which are adapted to different situations planning and control.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.