Tom 2, Numer 1 (2012)

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Mechanizmy demokratyzacji w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego PDF
Piotr Kwaśniak
Tryb uchwalenia budżetu powiatua PDF
Jarosław Czerw
Aspekty kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym PDF
Piotr Kwaśniak
Łącznik narodowości w prawie prywatnym międzynarodowym i jego perspektywy PDF
Karolina Mojak
Rejestry przedsiębiorców w polskim systemie prawnym PDF
Agnieszka Żywicka
Polityczny charakter kontroli działalności cywilnych służb specjalnych na przykładzie Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego PDF
Paweł Pochodyła
Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego PDF
Barbara Bonisławska
Charakter prawny Aktu Własności Ziemi wydanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 250) oraz możliwość jego weryfikacji na drodze administracyjnej PDF
Jakub Winkler
Instytucjonalne i prawne uwarunkowania polityki ubezpieczeniowej w III Rzeczypospolitej Polskiej PDF
Karolina Pałczyńska- Mortka, Marek Żmigrodzki
Absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego-postulaty de lege ferenda PDF
Waldemar Jakson
Ubezpieczenia społeczne w II Rzeczpospolitej PDF
Piotr Makarzec
O potrzebie zachowania trybu postępowania nieprocesowego dla rozpoznawania spraw cywilnych we współczesnym polskim postępowaniu cywilnym. Przyczynek do dyskusji PDF
Tomasz Demendecki
Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego PDF
Barbara Bonisławska
Przedmiot i kategorie prawnej ochrony przyrody oraz kierunki i narzędzia realizacji jej polityki w Polsce PDF
Marek Żmigrodzki, Jerzy Kuliński