Tom 1, Numer 1 (2011)

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Mechanizmy demokratyzacji w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego PDF
Piotr Kwaśniak
Model instytucji mediacji w sprawach cywilnych PDF
Tomasz Demendecki
Odpowiedzialność organów władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii PDF
Bożena Dziemidok- Olszewska
Socjaldemokratyczna Partia Austrii w wyborach do Rady Narodowej w okresie rządów kanclerza Bruno Kreisky’ego w latach 1970-1983 PDF
Marek Żmigrodzki, Kinga Wnuk- Żywólko
Wpływ gminnej gospodarki przestrzennej na jakość życia społeczności lokalnej w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDF
Piotr Kwaśniak
Realizacja zasady równouprawnienia cudzoziemca w polskim międzynarodowym postępowaniu cywilnym Uwagi na tle regulacji kodeksowej w przedmiocie zabezpieczenia kosztów procesu PDF
Tomasz Demendecki
Polityczna reklama negatywna w Polsce PDF
Marek Żmigrodzki, Łukasz Wojciechowski
Status przedsiębiorcy turystycznego w polskim systemie prawa PDF
Agnieszka Żywicka
W sprawie identyfikacji wzajemnych praw i obowiązków uczestników transakcji faktoringowych, tj. faktora, faktoranta oraz dłużnika wierzytelności, będących przedmiotem faktoringu PDF
Jan Mojak
Rola samorządu gospodarczego w rozwoju branży turystycznej w Polsce PDF
Agnieszka Żywicka
Rozpoczęcie działalności przez organy gminy po wyborach samorządowych PDF
Jarosław Czerw
Company management and economic crisis PDF
Sylwester Bogacki, Tomasz Wołowiec
Kontrola operacyjna oraz zakres jej stosowania PDF
Paweł Pochodyła, Sławomir Franc
Pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych PDF
PAweł Pochodyła
Świadczenia gwarantowane z zakresu produktów leczniczych a system ubezpieczeń PDF
Janusz Jaroszyński