Studia i prace pedagogiczne

Rocznik poświęcony naukom pedagogicznym, a w szczególności pedagogice ogólnej, dydaktyce, teorii wychowania, historii myśli pedagogicznej. Naukowy charakter czasopisma umożliwia publikowanie w nim tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i wyników badań z obszaru praktyki edukacyjnej, a także recenzji, sprawozdań, komunikatów. Pismo ma pełnić funkcję forum umożliwiającego dyskusję i wymianę stanowisk skupionych wokół problemów edukacji na wszystkich jej poziomach, zarówno w odniesieniu do zjawisk współczesnych, jak i historycznych.


Permanentnie zmieniająca się rzeczywistość społeczna przynosi coraz to nowe wyzwania w dziennie szeroko rozumianej edukacji, które wymagają prognozowania kierunków zmian, udzielania odpowiedzi na pojawiające się problemy edukacyjne, szukania nowych rozwiązań. Wymaga to stałego monitorowania rzeczywistości edukacyjnej, jej diagnozowania, podejmowania rozważań teoretycznych, formułowania prawidłowości oraz tworzenia teoretycznych modeli umożliwiających rozumienie procesów edukacyjnych dokonujących się na naszych oczach.

Kierując się tymi przesłankami, środowisko pracowników naukowych reprezentujących nauki pedagogiczne podjęło inicjatywę wydawania periodyku, będącego forum wymiany myśli i poglądów poświęconych tej dziedzinie wiedzy. Pismo „Studia i Prace Pedagogiczne, wydawane jest przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W założeniu jest to periodyk o charakterze ogólnopedagogicznym, adresowany do szerokiego ogółu Czytelników zainteresowanych problemami oświaty i wychowania ujmowanymi zarówno w skali mikro, jak i w odniesieniu do fundamentalnych problemów zachodzących w skali makro.

Łamy czasopisma dostępne są dla wszystkich, którzy widzą potrzebę podzielenia się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami oraz wynikami własnych badań. Szczególnie cenne są prace o charakterze aplikacyjnym, stanowiące diagnozę badanej rzeczywistości edukacyjnej, dzięki temu, że stanowią tworzywo umożliwiające formułowanie uogólnień, praw i prawidłowości. Możliwość publikowania w czasopiśmie mają zarówno polscy, jak i zagraniczni przedstawiciele nauk pedagogicznych i pokrewnych; zarówno teoretycy pedagogiki, jak i osoby związane bezpośrednio z praktyką edukacyjną, także młodzi adepci nauk pedagogicznych, a zwłaszcza studenci przejawiający ambicje naukowe oraz dążący do doskonalenia swojego warsztatu zawodowego.

„Studia i Prace Pedagogiczne” mają pokazywać szeroką perspektywę rzeczywistości pedagogicznej, pobudzać do refleksji, a przede wszystkim reagować na współczesne problemy społeczne i zmiany dokonujące się w dziedzinie oświaty, wychowania.

            Problematyka czasopisma związana jest z takimi subdyscyplinami pedagogiki jak pedagogika ogólna, dydaktyka szkoły, w tym szkoły wyższej, teoria wychowana, pedagogika opiekuńcza, historia myśli pedagogicznej. Założono zmienność układu wewnętrznego czasopisma i szczegółowego zakresu treści kolejnych numerów, w zależności od posiadanych materiałów i nadsyłanych artykułów.

 

RADA NAUKOWA PISMA/ PROGRAM BOARD

Tadeusz Aleksander, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Pavol Dancek, Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja)

Mirosław Jarosz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

Jolanta Karbowniczek, Ignacianum, Kraków

Lidia Łysiuk, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Brześć (Białoruś)

Jerzy Potoczny,Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

Kazimierz Rędziński, Akademia Pedagogiczna im. J. Długosza w Częstochowie

Jan Saran, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

Jolanta Szempruch, Uniwersytet Pedagogiczny, Kielce

Stefana Walasek, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Wałęga, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń

Adam Winiarz, Uniwersyet Pedagogiczny, Kielce

Anatol Wychruszcz, Instytut Pedagogiczny, Tarnopol (Ukraina)

 

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Redaktor naczelny / Editor-in-chief– Andrzej Meissner

Zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor– Wiesław Kowalski

Sekretarz redakcji / Secretary to the Editorial Board - Anna Koper

Zespół redakcyjny / Editorial Team: Jan Saran, Agnieszka Weiner, Wiesław Kowalski, Jerzy Potoczny, Małgorzata Dubis

Redaktor języka angielskiego / Editor of the English language– Wiesław Dacka

Redaktor języka polskiego / Editor of the Polish language – Anna Koper

Redaktor statystyczny / Statistical Editor– Robert Porzak

 

Lista recenzentów:

Prof. dr hab. Krystyna Chałas, dr hab. Kazimierz Szmyd (recenzenci pierwszego numeru rocznika)