Dzieje Liceum Krzemienieckiego 1805-1831 w dorobku naukowym Marii Danilewicz-Zielińskiej

Andrzej Meissner

Streszczenie


Streszczenie
Maria Danilewicz-Zielińska to pisarka, eseistka, biografka, tłumaczka, historyk literatury, a także emigracyjna działaczka społeczna i oświatowa. Jej dorobek naukowy, obok innych zagadnień, obejmuje dzieje Gimnaz- jum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu. Opublikowała łącznie ponad 20 rozpraw i artykułów poświęconych szkolnym organi- zacjom młodzieżowym, działalności literak- kiej młodzieży krzemienieckiej, działalności naukowej kadry pedagogicznej. Śledziła także losy nauczycieli i wybitnych absolwentów. Ich sylwetki prezentowała na łamach „Polskiego słownika biograficznego”. Jako emigrantka, przebywająca po II wojnie światowej w Anglii i Portugalii, popularyzowała dorobek szkoły krzemienieckiej wypracowany w czasach niewoli narodowej.

Summary
Maria Danielewicz – Zielnska was a writer, essayist, biographer, interpreter, literature historian as well as social and educational activist. Her work, among many others, inclu- ded history of Wolyn Middle and Secondary School. She published over 20 thesis and arti- cles concerning youth school organisations, Krzemieniec’s youth literature movements and work of educational staff. She also kept track of school’s teachers and remarkable students. Their profiles were presented in Polish Biography Dictionary. As an emigrant living in England and Portugal after II World War, she popularised Krzemienic school of thoug.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.