Poziom wiedzy młodzieży na temat czerniaka złośliwego skóry i zachowania zdrowotne związane z jego występowaniem

Magdalena Klohsek, Mirosław J. Jarosz, Anna Włoszczak-Szubzda

Streszczenie


Streszczenie
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych młodzieży, związanych z występowaniem czerniaka złośliwego skóry. W prezentowanej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz posłużono się techniką ankiety. Do gromadzenia danych użyto autorskiego kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono wśród uczniów Gimnazjum nr 27 w Lublinie i I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Lublinie. Podstawowa grupa badawcza liczyła 98 osób. Najwięcej respondentów było w wieku 16-17 lat oraz 13-15 lat. Uzyskane wyniki przedsta- wiono w postaci tabel i wykresów. Stwierdzono, że mniej niż połowa badanych posiadała wystarczającą wiedzę na temat czerniaka złośliwego skóry. Niekor- zystne zachowania zdrowotne prezentowało prawie 81% ankietowanych. Wystąpiła istotna statystycznie korelacja pomiędzy poziomem wiedzy a zachowa- niami zdrowotnymi. Im większy poziom wiedzy, tym bardziej optymalne zachowania zdrowotne. Stwierd- zono, że uczniowie posiadali znikomą wiedzę na temat czerniaka złośliwego skóry, a zachowania zdro- wotne uczniów były adekwatne do posiadanej wiedzy. Wiedzę na temat nowotworu skóry posiadała mniej niż połowa ankietowanych. Respondenci nie mieli zadawalającej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka. Wiek i płeć istotnie wpływały na poziom wiedzy na temat czerniaka złośliwego skóry, jednak pozostawały bez wpływu na zachowania zdrowotne.

Summary
The aim of the study was to evaluate the level of knowledge and health-related behaviors connected with occurrence of melanoma skin. The method of diagnostic survey and the tech- nique of questionnaire were used it the presen- ted thesis. In order to collect data the authorial questionnaire was applied. The research were conducted in 27 Middle School and Staszic Secondary School in Lublin. The basic group covered 98 persons. The biggest part of respon- dents were between the ages 16-17 years and 13-15 years. The obtained results were presented in tables and charts. Less than a half of respon- dents has enough knowledge on melanoma skin. Negative health-related behaviors are presented by almost 81%. There is a significant correla- tion between the level of knowledge and health- related behaviors. The higher level of knowledge is, the more optimum health-related behaviors. The analysis depicts insignificant knowledge concerning melanoma skin and health-related behaviors adequate to this knowledge. Less than a half of respondents has knowledge on mela- noma skin. The level of knowledge on prevention of melanoma skin is not satisfactory. Age and sex has a significant impact on knowledge on mela- noma skin but do not influence health-related behaviors.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.