Czynniki biopsychospołeczne a częstość spożywania alkoholu wśród młodzieży

Karolina Kusiak, Leszek Szewczyk, Anna Włoszczak-Szubzda

Streszczenie


Streszczenie
Wyniki różnego rodzaju badań naukowych i społecznych pokazują, jak bardzo alkohol zagościł w naszym życiu codziennym. Wzrasta liczba młodych ludzi sięgających po alkohol. Przeprowadzone badania miały na celu uzys- kanie odpowiedzi na pytanie o częstotliwość spożywania alkoholu przez młodzieżą licealną i gimnazjalną, a także wyodrębnienie czyn- ników, które warunkowały częstotliwość sięgania po alkohol we wskazanych grupach. Badania zrealizowano w grudniu 2017 r. wśród 30 uczniów Gimnazjum w Majda- nie Nepryskim oraz 30 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju. W pracy wykorzystano ankietę własną składającą się z 25 pytań oraz test POSIT. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, której wyniki pokazały, iż licealiści zdecydowanie częściej sięgają po alkohol niż gimnazjaliści. Rodzice coraz częściej dają młodzieży przyzwolenie na spożywanie alkoholu. Im lepsze relacje z rodzicami mają młodzi ludzie, tym częstsze jest ich sięganie po alkohol. Ta sama tendencja dotyczy warunków socjalno-bytowych: osoby określające swoje warunki jako bardzo dobre sięgają po alkohol częściej niż osoby żyjące w warunkach zadowalających lub złych.

Summary
The results of various types of scientific and social research show how much alcohol has entered our daily lives. The number of young people reaching for alcohol is increasing. This work aimed at answering the question about the frequency of alcohol consumption by high school and middle school youth, as well as the identification of factors that conditioned the frequency of reaching for alcohol in the indicated groups. The research was carried out in December 2017 among 30 students of the Gymnasium in Majdan Nepryski and 30 students of the First High School in Biłgoraj. The study was based on a personal question- naire consisting of 25 questions and a POSIT test. The obtained data was subjected to stati- stical analysis, the results of which showed that high school students more often use alcohol than junior high school students. Parents are increasingly giving young people permission to drink alcohol. The younger people have better relationships with their parents, the more frequent they are to reach for alcohol. The same tendency concerns social and living conditions: people who describe their conditions as very good, reach for alcohol more often than people who live in satisfactory or bad conditions.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.