Wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Wiesław Kowalski

Streszczenie


Streszczenie
Artykuł ukazuje potrzebę wszechstronnego wspierania rodziny niewydolnej wychowaw- czo. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku zada- nie to spoczywa na władzach rządowych, samorządowych, a także organizacjach pozarządowych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej. Prezentowany artykuł przedstawia organizację pozarządową, jaką jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, i jej działalność na rzecz wspiera- nia rodzin dysfunkcjonalnych. Prezentowane programy dotyczące wsparcia i pomocy rodzi- nom dotyczą konkretnych środowisk lokalnych ściśle związanych z ośrodkami funkcjonowa- nia Wiosek Dziecięcych SOS. Prezentowane w artykule formy realizacji programów umac- niania rodzin obejmują Lublin, Biłgoraj, gminę Skórzec koło Siedlec oraz Karlino. Głównym celem realizowanych programów jest przede wszystkim przychodzenie z pomocą dzieciom objętych ryzykiem utraty opieki ze strony rodziny biologicznej. Realizacja ich wzmacnia zdolności i możliwości tych rodzin do opieki i wychowania własnych dzieci.

Summary
The article shows the need for comprehensive support of the dysfunctional family. Pursuant to the Act on supporting the family and the system of foster care from 2011, this task rests with the government, self-government authorities as well as non-governmental organizations functioning in the social assi- stance system. The article presents the non- governmental organization which is the SOS Children's Villages in Poland and its activities to support dysfunctional families. The presented programs regarding support and help for families relate to specific local environments closely related to the centers of operation of Children's Villages of SOS. The forms of implementing family empower- ment programs presented in the article relate to Lublin, Biłgoraj, the commune of Skórzec near Siedlce and Karlino. The main purpose of the programs is primarily to help child- ren atrisk of losing care from the biological family side. Realization of them strengthens the abilities and capabilities of these families to care for and raise their own children.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.