Praca z dzieckiem niewidomym

Alicja Olszak

Streszczenie


Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą pracy z dzieckiem niewidomym. Określono zadania pedagogów zarówno w aspekcie nauczania integracyjnego, w szkole masowej, jak też tyflopedagogów, pracujących w szkołach specjalnych. Podkreślono, iż kierunek wszel- kich oddziaływań rewalidacyjnych, kompen- sacyjnych, korygujących i dynamizujących w odniesieniu do dziecka niewidomego powi- nien być wyznaczony przez jego potrzeby, które są takie same jak u dzieci widzących, o ile przyczyna, która pozbawiła dziecko wzroku, nie uszkodziła kory mózgowej. Bardzo ważne zasady pracy z dzieckiem niewidomym podały znane postaci polskiej pedagogiki specjal- nej i tyflopedagogiki – Maria Grzegorzewska i Zofia Sękowska. W artykule przedstawiono też wiele cennych opinii i poglądów dotyczących psychopedagogicznych kompetencji nauczy- ciela pracującego z dzieckiem niewidomym, sformułowanych przez przedstawicieli pedago- giki amerykańskiej. W prezentowanej pracy zwrócono też uwagę na ogromne znaczenie cech osobowościowych pedagogów pracujących z dzieckiem niewidomym. Pozytywna postawa pedagogiczna nauczyciela będzie wpływać na wysokie osiągnięcia szkolne dziecka z inwa- lidztwem wzrokowym oraz na jego dobrostan psychiczny.

Summary
The article presents specific problems connec- ted with working with a blind child. Pedagogue’s tasks and responsibilities have been described and characterised both in integrational teaching in public schools and typhlopedagogues working in special schools for disabled children. It has been emphasized that the direction of all rehabilitating influences, that is, compensating, correcting and stimulating, in the case of a blind child should be characterised by his/her needs which are the same as in the case of a not blind child, if, of course, the reason of blindness has not damaged child’s brain cortex. Maria Grze- gorzewska and Zofia Sękowska are the top personalities in Polish special pedagogics and typhlopedagogics, who clearly described the crucial rules of working with a blind child. Many important opinions introduced in this article deal with both psychological and pedagogical qualifications of a teacher working with a blind child.These have been introduced mainly by American pedagogues. The article is also focused on personality features of pedagogues working with a blind child. Positive and moti- vating attitude of a teacher has an enormous impact on a blind child’s development and school success and on his/her high self-esteem.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.