Axiologization of the process of preparing future educators in higher education

Olga Padalka

Streszczenie


Summary
In the terms of higher education the problem of both vocational and personal development of the students is quite topical. Various aspects of personal development and its content have been highly discussable in recent years. Howe- ver, it is obvious that value approach cannot be omitted while solving the problem of efficient vocational and personal development of today’s students. In the context of our study, the pedago- gical axiology is a problem of special interest. The paper studies priority pedagogical values as one of the main components of the professional culture of a future educator as a complex, essen- tial, and integral characteristic of a professional educator’s personality. Educator’s professional culture is also a condition and prerequisite for effective professional activity, a generalized indicator of educator’s proficiency, and a target of professional self-improvement. The results of the experiment prove that realization of certain pedagogical conditions provides posi- tive dynamics in formation of priority pedago- gical values of the future kindergarten teachers. At the same time, the given research does not cover the whole aspects of the studied problem.

Streszczenie
Ważną kwestią w kształceniu na pozio- mie szkoły wyższej jest rozwój studentów kierunków nauczycielskich, zarówno zawodowy, ale też osobisty. Szeroko omawia się różnorodne aspekty rozwoju osobistego, jak i jego treść, jest jednak oczywiste, że nie można pominąć w tym przypadku kwestii wartości. W kontekście naszych badań aksjologia pedagogiczna jest problemem o szczególnym znaczeniu. W artykule przeanalizowano prio- rytetowe wartości pedagogiczne jako jeden z głównych składników kultury zawodowej przyszłego wychowawcy, złożonej, niezbędnej i integralnej cechy osobowości zawodowej. Kultura zawodowa wychowawcy jest także warunkiem skutecznej aktywności zawodo- wej, uogólnionym wskaźnikiem biegłości i celem profesjonalnego samodoskonale- nia. Wyniki badań dowodzą, że zapewnienie odpowiednich warunków w procesie edukacji akademickiej pozwala kształtować priory- tetowe wartości wychowawcze u przyszłych nauczycieli przedszkolnych. Przedstawione tu analizy nie obejmują wszystkich aspektów badanego problemu.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.