Indywidualizacja oddziaływań edukacyjnych w założeniach pedagogicznych i współczesnej polskiej polityce oświatowej

Ines Kierzkowska-Żuk

Streszczenie


Streszczenie
Artykuł jest próbą przedstawienia zasady indywidualizacji procesu edukacyjnego. Autorki odwołują się do znaczeń nadawa- nych temu terminowi w literaturze pedago- gicznej i porównują je ze znaczeniem, jakie jest mu przypisywane w przepisach prawa. Zwracają uwagę na zróżnicowanie termi- nologiczne: edukacja zindywidualizowana – edukacja spersonalizowana. Uznają, że indywidualizację postrzega się głównie jako dostosowanie do potrzeb ucznia dróg osiągnięcia przez niego określonych celów edukacyjnych, personalizację natomiast jako budowanie specyficznej relacji między uczniem a nauczycielem, która eksponuje podmiotowość obu jej stron. Wskazują na potrzebę spersonalizowania procesu eduka- cyjnego w szkołach, dostrzegając możliwość realizacji tego postulatu poprzez powszechne wykorzystanie w pracy z uczniami metody tutoringu.

Summary
The article is an attempt to present the prin- ciple of individualization of the educational process. The authors refer to the meanings given to this term in pedagogical literature and collide them with the meaning given to this term in the educational law. They pay attention to terminological diversification: individualized education – personalized education. They recognize that individuali- zation is mainly perceived as adapting to the student's needs ways of achieving specific educational goals, personalization as building a specific relationship between the student and the teacher, which exposes the subjec- tivity of both sides. They point to the need to personalize the educational process in schools, recognizing the possibility of imple- menting this post through the widespread use of tutoring methods in working with students.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.