Szkoła wobec edukacji globalnej i regionalnej

Justyna Meissner-Łozińska

Streszczenie


Streszczenie
W artykule została podjęta próba odpo- wiedzi na następujące pytanie: Jak należy realizować proces wychowania, by umożliwić młodzieży uczestniczenie w globalnym świecie, a jednocześnie zapewnić jej poczucie własnej tożsamości narodowej? Wiadomo, że w świecie globalnym dokonuje się homoge- nizacja, ujednolicanie treści, idei, wartości, sposobów przekazu, skutkiem czego stajemy się uczestnikami kultury global- nej. Analiza tego zagadnienia prowadzi do stwierdzenia, że istnieje potrzeba prowad- zenia równoległego procesu dydaktyczno- wychowawczego pod nazwą edukacja regio- nalna i międzykulturowa. Jej celem jest ukształtowanie poczucia tożsamości regio- nalnej wyrażającej się w angażowaniu się na rzecz rozwoju własnego środowiska, ale jednocześnie otwarcie się na inne kultury. W ten sposób może być realizowany postulat poszanowania własnego dziedzictwa, które jest jednocześnie drogą do poszanowania innych kultur, zarówno przebywających obok siebie, jak i będących składnikiem szerszych społeczności.

Summary
The article is an attempt to answer the question how the process of upbringing should look like to allow teenagers to be a part of global world and in the same time to provide sense of national identity. It is widely observed that homogenisation is taking place in global world, as well as unification of vision, values, passing on the message, and in the effect people become members of global culture. Analysis of this phenomena brings the conclusion that there is a need of keeping parallel educational and pedagogical process under name of regio- nal and intercultural education. Its aim is to structure sense of regional identity, expressed in engagement in development of local community, as well as to open the person to other cultures. It accomplished by respecting own heritage, that is also the way to respect other cultures- those close to the person and those being part of broad community.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.