Bezradność jako czynnik dezorganizujący funkcjonowanie współczesnego człowieka

Jan Saran

Streszczenie


Streszczenie
Bezradna jednostka charakteryzuje się niską samooceną, biernością i apatią, które zmniejszają pragnienie życia i zmiany pozy- cji. Zwykle rodzi się w biedzie. Często cecha ta dotyczy całych lokalnych społeczności i grup społecznych, przyjmując wymiar społeczny. Związane jest to z negatywnymi czynni- kami zewnętrznymi, takimi jak poczucie zagrożenia i strachu. Historia dostarcza wielu przykładów działań organów państwowych, których zdeformowany styl rządzenia zakładał bezwzględne posłuszeństwo i strach, a także bezradność podwładnych. Tego rodzaju działania są również obecne we współczesnych społecznościach, spowalniając tworzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, które woli aktywność, kreatywność. Pedagodzy społeczni wskazują na dramat szeroko rozpowszechnio- nego zjawiska bezradności, potrzebę zapobie- gania mu i zdecydowanego przeciwdziałania. W artykule omówiono zjawisko bezradności, wskazując na jej określone warunki oraz nega- tywne konsekwencje indywidualne i społeczne. Odnosząc się do badań empirycznych, poka- zano funkcjonowanie jednostek w sytuacji poczucia zagrożenia i strachu. Zasygnali- zowano destrukcyjne skutki bezradności i potrzebę przeciwdziałania czynnikom, które do niej prowadzą.

Summary
The helplessness of the individual is characte- rized by low self-esteem, passivity and apathy that depresses the desire to live and to change the position. It is usually born in poverty. It often concerns entire local communities and social groups, taking on a social dimen- sion. It is associated with negative external factors, such as a sense of threat to safety and fear. History provides many examples of the actions of state organs, whose sometimes deformed style of government presupposes absolute obedience and fear as well as help- lessness of subordinates. Activities of this kind are also present in today's communi- ties, slowing down the creation of the idea of a civil society that prefers activity, crea- tivity. Social educators point to the drama of the widespread phenomenon of helples- sness, the need to prevent it and resolute counteraction. The article discusses the phenomenon of helplessness, pointing to its certain conditions and negative individual and social consequences. Referring to empiri- cal research, it shows the functioning of indi- viduals in the situation of a sense of danger and fear. It also signals the destructive effects of helplessness and the need to counteract factors leading to it.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.