Holistyczne podejście do wychowania moralnego i społecznego we współczesnym systemie oświatowym w Polsce

Marian Zdzisław Stepulak

Streszczenie


Streszczenie
Pedagogika holistyczna jest nowym i orygi- nalnym pojęciem w obszarze współczesnej pedagogiki i psychologii. W literaturze przedmiotu można spotkać określenia bliskoznaczne, takie jak: podejście integralne czy synergistyczne. Nie są to jednak syno- nimy, ale znaczące pojęcia, które się dosko- nale uzupełniają. Analizując polski system oświatowy można dojść do wniosku, iż nie zawsze służy on integracji i stworzeniu koher- entnego systemu działań. W tym kontekście zauważa się ogromną atomizację. Celem niniejszego artykułu jest zatem wyjście z propozycją połączenia wielu „rozdrobnio- nych” inicjatyw w jeden zwarty, holistyczny ruch, zmierzający do osiągnięcia adekwat- nego efektu w wymiarze wychowania. W artykule tym w syntetyczny sposób został poddane naukowej refleksji jedynie dwa rodzaje wychowania: wychowanie moralne i społeczne.

Summary
Holistic pedagogy is a new and original concept in the field of contemporary pedagogy and psychology. In the literature on the subject one can find synonymous terms, such as an inte- gral or synergistic approach. However, these are not synonyms, but significant concepts that complement each other perfectly. Analyzing the Polish educational system one can come to the conclusion that it does not always serve to integrate and create a coherent system. In this context, a great deal of atomization of activities is noted. The purpose of this article is therefore to come up with the proposal to combine many "fragmented" initiatives into one compact, holis- tic movement, aiming at achieving an adequate effect in the dimension of upbringing. In this article, only two types of upbringing were scien- tifically refreshed: moral and social education.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.