Publikacje zwarte

Lista publikacji zwartych

PROCEDURA RECENZJI

 

1. Tekst publikacji naukowej zgłoszonej do Wydawnictwa Naukowego WEI – Innovatio Press podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo (niezależność rozumiana jest jako zaangażowanie tych osób  w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor).

2. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez wydawnictwo.

3. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

a.określenie trafności podjętej problematyki oraz jej innowacyjności i oryginalność na rynku wydawniczym,

b.określenie trafności doboru metod badawczych/doboru aktualnej literatury,

c.zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

d.propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym,

e.recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub odrzucenia publikacji.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

ETYKA PUBLIKACYJNA WYDAWNICTWA

Instrukcje dla autorów