Procedura Recenzowania

1. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie formalnej dokonywanej przez  Redakcję pod kątem zgodności z profilem czasopisma.

2. Decyzja o wyborze recenzentów podejmowana jest przez redaktora głównego . Recenzja odbywa się w systemie doble-blind peer review (podwójna ślepa recenzja).

3. Recenzenci proszeni są o sporządzenie szczegółowej, pisemnej recenzji pracy pod kątem merytorycznym w takich obszarach jak:  wewnętrzna spójność i struktura tekstu, jakość literatury przedmiotu, poziom językowy tekstu, wartość aplikacyjna pracy , poprawność metodologiczna, zgodność z wymaganiami edycyjnymi (abstrakt, słowa kluczowe, itp.) oraz  innych, ważnych z punktu widzenia profilu czasopisma oraz rozwoju psychologii jako nauki, aspektów. 

 (abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody zbierania i analizy danych, opis próby badawczej, główne wyniki oraz wnioski; w przypadku artykułów poglądowych - cel/pytanie oraz kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia oraz główne wnioski. Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów oraz zawierać od 3 do 5 słów kluczowych. Do wersji polskiej wymagane jest dołączenie abstraktu i słów kluczowych w języku angielskim)

4. Redakcja  nie narzuca struktury recenzji. Zależy ona wyłącznie od osób dokonujących oceny pracy.

5. Recenzent w oparciu o poczynione uwagi kwalifikuje recenzowane teksty jako:

a/    przyjęte do publikacji,

b/    przyjęte do druku pod warunkiem naniesienia sugerowanych poprawek i korekt;

c/    nie przyjęte do publikacji.

6. Ostateczną decyzję co do publikacji danego artykułu podejmuje redaktor główny po zapoznaniu się z recenzjami.