Informacje dla autorów

Horyzonty Psychologii (HP) są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych. HP składają się z następujących działów:

a)      rozprawy i artykuły naukowe,
b)      tłumaczenia z czasopism psychologicznych,
c)      recenzje, sprawozdania i polemiki,
d)      materiały.

Rozprawy i artykuły naukowe mogą mieć charakter zarówno teoretyczny jak i przeglądowy. Mogą też stanowić opis badań empirycznych. Promujemy opisy osiągnięć wdrożeniowych. Tekst wraz z tabelami, wykresami, zdjęciami, streszczeniami i spisem literatury nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego. Rozprawy mogą być bardziej obszerne. Każdy artykuł  jest oceniany przez anonimowego recenzenta – znawcę tematu. Wraz z decyzją Redakcji Autor otrzyma kopię recenzji. Może też otrzymać sugestie na temat proponowanych zmian w tekście.

System recenzji artykułów naukowych w czasopiśmie Horyzonty Psychologii opiera się na podwójnej ślepej recenzji (double peer-review) nadesłanych materiałów.

Tłumaczenia artykułów naukowych muszą być zgodne z oryginałem obcojęzycznym. Na ich druk w Horyzontach Psychologii potrzebna jest zgoda autora i redakcji zagranicznej. Preferowane są tematy atrakcyjne, twórcze i nowatorskie.

Recenzje, sprawozdania i polemiki. Recenzje dotyczą aktualnych publikacji w języku polskim i językach obcych. Naukowe polemiki i dyskusje odnoszą się do publikacji w psychologicznych czasopismach naukowych. Recenzje nie mogą przekraczać 10, a polemiki 5 stron. Sprawozdania ze zjazdów, narad, sympozjów, seminariów i warsztatów powinny się mieścić w granicach 5-7 stron, a wyjątkowo mogą być bardziej obszerne.

Materiały to teksty, które nie mieszczą się w wyżej wspomnianych kategoriach, a ze względu na ich inspirujący lub nowatorski charakter są warte opublikowania w Horyzontach Psychologii. O ich objętości oraz recenzowaniu każdorazowo decyduje Redakcja.

Przy opracowywaniu tekstów do działu rozprawy i artykuły prosimy o uwzględnienie następujących zaleceń szczegółowych:

 1. Konieczne jest wyraźne określenie problemu, jego walorów teoretycznych i użyteczności praktycznej. Należy wykazać dbałość o logiczną i prostą strukturę tekstu.
 2. Opis metody powinien być na tyle precyzyjny, aby umożliwiać powtórzenie badań przez innego badacza. O powszechnie znanych narzędziach diagnostycznych należy podawać tylko informacje najistotniejsze, zwłaszcza ich wartość psychometryczną.
 3. Wyniki własnych badań empirycznych należy przedstawiać zwięźle i komunikatywnie z odpowiednim omówieniem, interpretacją, wyjaśnieniem i dyskusją. Nawiązywanie do odpowiednich teorii i rezultatów badań innych autorów jest wskazane, ale nie obligatoryjne.
 4. Tabele, wykresy i zdjęcia, sporządzane według najlepszych wzorów (bez użycia kolorów), należy dołączyć na końcu artykułu – każdy element na osobnej stronie (w zapisie elektronicznym każdy element w osobnym pliku). Jego miejsce w tekście powinno być zaznaczone na marginesie tekstu.
 5. Powołując się na literaturę w tekście oraz sporządzając jej spis na jego końcu (bibliografia) należy przestrzegać zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (Publication Manual of the American Psychological Association. Sixth Edition). W szczególności:
 • odwołując się do bibliografii w tekście artykułu należy podawać jedynie nazwisko autora i rok wydania, np. Kowalski (2010) lub (Kowalski, 2010), natomiast w przypadku cytatu dodatkowo stronę z oryginału, np. Kowalski (2010, s. 168)
 • spis bibliografii na końcu artykułu powinien być ułożony alfabetycznie (bez numerowania pozycji), zgodnie z poniższym wzorem:
 1. dla artykułów w czasopismach: Kowalski, A. B. (2010). Przemoc w relacjach nauczyciel-uczeń. Horyzonty Psychologii, 1, 16-29.
 2. dla pozycji książkowych: Kowalski, A. B. (2010). Przemoc w środowisku szkolnym. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 3. dla rozdziałów w pracach zbiorowych: Kowalski, A. B. (2010). Uczeń sprawcą przemocy. W C. D. Jankowski (red.), Sprawcy i ofiary przemocy w szkole (s. 115-174). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press
 1. Do tekstu należy dołączyć słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim jak i angielskim, które zasadniczo nie powinno przekraczać pół strony znormalizowanego maszynopisu. Treść tych streszczeń powinna być zrozumiała bez konieczności korzystania z pełnego tekstu artykułu.
 2. Teksty należy składać u Sekretarza Redakcji w 2 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną na płycie CD) znormalizowanego maszynopisu (tj. 31 wierszy na stronie, ok. 65 znaków w wierszu, margines szerokości ponad 3cm po lewej stronie). Adres: Redakcja Horyzontów Psychologii, ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin,  e-mail: horyzontypsychologii@wsei.lublin.pl).
 3. Do tekstu należy dołączyć na oddzielnej kartce tytuł artykułu oraz dane Autora: imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres miejsca pracy wraz z e-mailem, telefon, adres do korespondencji z Redakcją, który podany zostanie Czytelnikom. Z uwagi na anonimowość recenzji nie zamieszczamy nazwiska i imienia Autora ani na stronie tytułowej artykułu, ani na pozostałych jego stronach.
 4. Do tekstu należy także dołączyć oświadczenie o własności praw autorskich na wszelkie materiały zamieszczone w publikacji oraz notę autorską i zdjęcie w wersji elektronicznej.

Autor opublikowanej pracy otrzymuje egzemplarz Horyzontów Psychologii zawierający jego własny tekst.