Motywy użalania się nad sobą

Dariusz Kuncewicz, Edyta Nogaj

Streszczenie


Streszczenie

Celem badania było sprawdzenie, jakie motywy interpersonalne oraz intrapersonalne towarzyszą użalaniu się nad sobą. W badaniu udział wzięło 168 studentów (126 kobiet) kierunków pedagogicznych. Wykorzystano następujące kwestionariusze: Skalę Użalania
się nad sobą, Skalę Orientacji Interpersonalnej, Kwestionariusz Form Pognębiania / 
Wspierania Siebie. Wyniki pokazały pozytywnyzwiązek między użalaniem się nad sobą a motywami poszukiwania uwagi (u obu płci), społecznego porównywania się (tylko u kobiet) oraz pognębiania siebie (w przypadku obu płci). Uzyskane rezultaty skomentowano w kontekście wybranych zjawisk klinicznych i społeczno-rozwojowych.

Summary

The aim of the study was to examine which interpersonal and intrapersonal motives accompany self-pity. The study involved 168 students (126 women) of pedagogical studies.
The following questionnaires were used: The Self-Pity Scale, The Interpersonal Orientation
Scale, and The Forms of Self-Criticizing/ Attacking & Self-Reassuring Scale. The results showed a positive relationship between selfpity and attention-seeking motives (in both sexes), social comparison (only in women) and self-criticizing (in both sexes). The obtained
results were discussed in the context of selected clinical and socio-developmental phenomena. 


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.