O naturze rozwoju moralnego

Tomasz Niemirowski

Streszczenie


Streszczenie
Artykuł zawiera propozycję rozumienia rozwoju moralnego jako wzrastającego stopnia poczucia wolności oraz altruizmu. Człowiek, który czuje się wolny, a zarazem działa pozytywnie na innych (jest altruistą), osiąga pełnię rozwoju moralnego. Poziom rozwoju moralnego można mierzyć za pomocą oceny stopnia i rodzaju altruizmu: naiwnego, subiektywnego lub obiektywnego, a przede wszystkim oceniając stopień wolności wewnętrznej, czyli bycia sobą przez osobę badaną. Zakłada się przy tym, że bycie sobą ma pozytywną wartość moralną.

Summary

The article presents the issues of moral development as an increasing form of freedom
and altruism. A person who feels free and at the same time acts positively towards others (is an altruist), achieves the fullness of moral development. The level of moral development
can be measured by assessing the degree and type of altruism: naive, subjective or objective, and above all by assessing the degree of internal freedom: being oneself, perceived subjectively by the person. It is assumed that being oneself has a positive moral value.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.