Przestrzeń semantyczna symbolu krzyża i Biblii u młodzieży

Małgorzata Tatala, Czesław Walesa

Streszczenie


Streszczenie
Walesy poznawczo-rozwojowa koncepcja integralnego rozwoju religijności została wykorzystana do analizy przestrzeni semantycznej symbolu religijnego u młodzieży. Symbol religijny został zoperacjonalizowany jako znak reprezentujący niedostępną ludzkiemu poznaniu i doświadczeniu religijną rzeczywistość oznaczaną, odnoszący się do osobowej i pozytywnej relacji człowieka do Boga. W prezentowanych badaniach wykorzystano dwa symbole chrześcijańskie: krzyż i Biblię. Celem przedstawionych badań było ustalenie: Czy młodzież w rożnych grupach wieku rożni się w zakresie przestrzeni semantycznej krzyża i Biblii? Badania obejmowały grupę 240 osób po 60 w wieku 12, 15, 18 i 24 lat. Wykorzystano zmodyfikowany dyferencjał semantyczny Osgooda do badania przestrzeni semantycznej symboli religijnych u młodzieży. W przypisywaniu znaczenia semantycznego dla krzyża jako symbolu religijnego stwierdzono istotne statystycznie różnic w ocenach trzech skal: łatwy – trudny, zbędny – potrzebny, martwy – żywy.

Summary

Walesa’s cognitive-developmental concept of integral religiosity development was used to analyse the semantic space of religious symbol in youth. Religious symbol was operationalized as a sign representing the religious reality unavailable to human cognition and experience, which refers to the personal and positive relationship of the person and God. In the presented study, two Christian symbols: the cross and the Bible were used. The
research was aimed at examining differences in different age groups of youth in terms of the semantic space of the cross and the Bible. The study involved 240 participants of four equal age groups: 12-, 15-, 18- and 24-year olds. The Osgood’s modified Semantic Differential was applied. The results showed that for the semantic space of the symbol of the Bible, there were more statistical differences than for the symbol of the cross. In particular, in regard to assigning semantic meaning to the symbol of the cross, statistical differences between the age groups were found for three scales: easy-difficult, useful-useless, deadalive.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.