Postawy i działania generatywne na tle dorosłych okresów życia

Ludwika Wojciechowska

Streszczenie


Streszczenie

W teoriach rozwoju człowieka nawiązujących do teorii E.Eriksona podkreśla się znaczenie kryzysów specyficznych dla poszczególnych etapów życia. W średniej dorosłości w efekcie pomyślnego rozwiązania kryzysu kształtuje się generatywność, rozumiana, najogólniej mówiąc, jako nastawienie na następne generacje i troska o dobrostan młodego pokolenia. Interesujące jest, czy przyjęcie generatywnej postawy i podjęcie zgodnych z nią działań odnosi się do okresu średniej dorosłości, czy też jest obecne zarówno we wczesnej, jak i w później dorosłości. Podjęto badania w celu ustalenia, jaki poziom generatywności cechuje trzy grupy dorosłych – we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie różnic pomiędzy grupą osób we wczesnej i średniej dorosłości. W grupie osób w średniej dorosłości uzyskano wyniki wyższe. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami w średniej i późnej dorosłości.

Summary

The theories of human development which refer to the theory of E. Erikson stress the importance of crisis-specific stages of life. In mid-adulthood, as a result of a successful completion of generativity vs. stagnation crisis, generativity is achieved. It is understood, generally speaking, as concern for future generations and as well as wellbeing of younger generations. It is interesting to examine whether adoption of generative attitude and taking actions refers to the period of mid-adulthood, or is present in both early and later adulthood. Studies were conducted to determine what level of generativity occurs in three groups of adults – those in early, middle and late adulthood. The results of the studies have shown that there are differences between early adulthood and middle adulthood. In mid-adulthood higher results were obtained. No differences were found between middle and late adulthood.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.