Podstawowe zasady religijności u młodzieży (studium psychologiczne)

Czesław Walesa

Streszczenie


Streszczenie

Omówione w artykule zasady religijności u młodzieży dotyczą autonomii (ok. 12-17 lat), autentyczności (ok. 18-24 lat) i religijności spełnionej (ok. 21-24 – u nielicznych osób). Całość opracowałem na podstawie własnego doświadczenia badawczego (obserwacje uczestniczące i wywiad eksploracyjny) oraz badań empirycznych moich doktorantów. Do najważniejszych czynników autonomii życia religijnego należą wiara i uczestniczenie autonomiczne w aktualnym życiu wspólnoty religijnej oraz w tradycji. Autentyczności w życiu religijnym u młodzieży towarzyszy tęsknota za Bogiem i poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i świętości, a także zbliżanie się do wysokiego poziomu dialogu i miłości oraz do pogłębionej więzi z Bogiem. Religijność zaś spełniona charakteryzuje się głębokim uwewnętrznieniem podstaw życia religijnego, a w tym wrażliwością na znaki i symbole liturgiczne. Do podstawowych wyznaczników religijności spełnionej u młodzieży należą: przeżywanie wzniosłości, nienasycona tęsknota za Sacrum oraz intymny kontakt z Bogiem. Cierpienia i nieszczęścia odbierane są jako specyficzna łaska Boża.

Summary

Religiosity principles described in the article concern the autonomy (12-17 years old), authenticity (18-24-years old) and religiosity fulfilled (21-24-years old, in few people). The presented principles have been drawn up on the basis on own experience (observations and interview) and empirical research. Faith and autonomic participation in everyday life of the religious community and tradition are among the most important factors of autonomy. Authenticity is demonstrated through longing for God and searching for the truth, goodness, beauty and sanctity as well as striving for a high-level dialogue, love and bond with God. Fulfilled religiosity is characterized by a deep internalization of the principles of religious life including sensitivity to liturgical signs and symbols. Basic indicators of fulfilled religiosity are: experiencing loftiness, longing for the Sacrum and a personal contact with God. Suffering and misfortune are interpreted as God‘s grace.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.