Poziom wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Magdalena Blicharz, Beata Biernacka

Streszczenie


Wprowadzenie. Udzielenie pierwszej pomocy osobie potrzebującej jest obowiązkiem każ- dego dorosłego człowieka. W wypadkach i nagłych zachorowaniach o losach poszkodowa- nej osoby decydują pierwsze minuty. Szybko i prawidłowo udzielona pomoc ratuje życie i zdrowie. Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem leka- rza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalikowanych osób, mające na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali. Do tego celu niezbędna jest właściwa wiedza i umiejętności.

Cel. Celem badań była ocena poziomu wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ustalenie, czy respondenci uczestniczyli kiedykolwiek w za- jęciach, kursach, szkoleniach związanych z tematyką udzielania pomocy.
Materiał i metody. W badaniach oceny poziomu wiedzy społeczeństwa na temat udziela- nia pierwszej pomocy przedmedycznej wzięło udział 75 respondentów. Wśród nich było 56,0% kobiet (N=42) oraz 44,0% mężczyzn (N=33). Metodą badawczą był sondaż diagno- styczny. Kwestionariusz składał się z 25 pytań o charakterze zamkniętym koniunktywnym, zamkniętym i półotwartym. Werykacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności χ2 oraz testu Kruskala-Wallisa. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Ob- liczenia wykonano przy użyciu programu IBM SPSS Statistics 20.

Wyniki. Bardzo dobrze swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oceniło 12,0% badanych. Spośród osób, które znalazły się w sytuacji, w której należało udzielić pierwszej pomocy, tylko 25,0% potra ło w pełni pomóc poszkodowanemu. Jedynie 30,6% badanych prawidłowo stwierdziło, że podchodząc do osoby poszkodowanej, należy najpierw ocenić własne bezpieczeństwo. Poprawnej odpowiedzi na temat sposobów sprawdzania, czy poszkodowany oddycha, udzieliło 42,7% badanych. Taki sam procent respondentów posiadał wiedzę na temat sposobów poprawnego przeprowadzenia uciskania klatki piersiowej. Wnioski. Poziom wiedzy badanych na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz- nej jest niewystarczający. Wyższy poziom wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy mają osoby młodsze, z wykształcenie wyższym. Wysoki poziom wiedzy na temat udziela- nia pierwszej pomocy częściej prezentują osoby, które spotkały się z sytuacją wymagającą udzielenia pierwszej pomocy. 


Introduction. e provision of rst aid for someone in need is the obligation of each adult person. In emergency cases and sudden illness, the rst minutes decide about the fate of the victim. Assistance provided quickly and properly saves life and health.
First aid is the basic activity performed before the arrival of a physician, ambulance, or other qualied persons, aimed at saving the health or life of those who have been aicted with injuries of have suddenly been taken ill. For this purpose, proper knowledge and skills are indispensable.

Objective. e objective of the study was evaluation of the level of knowledge of society concerning the provision of pre-medical rst aid, and to discover whether the respondents have ever participated in classes, courses, or trainings related with the scope of problems of provision of rst aid.

Material and methods. Seventy-ve respondents, 44.0% of males (N=33) and 56.0% of females (N=42), participated in the study on the level of knowledge of society concer- ning the provision of pre-medical rst aid. e research method was a diagnostic survey. e questionnaire consisted of 25 items – of the character of conjunctive closed, closed and semi-open questions. e dierences between variables were veried using χ2 test for independence and Kruskal-Wallis test. e p values p < 0.05 were considered statistically signicant. Calculations were performed using the soware IBM SPSS Statistics 20. Results. As many as 12.0% of respondents evaluated their knowledge concerning the pro- vision of pre-medical rst aid as very good. Only 25.0% of those, who faced with a situation in which it was necessary to provide rst aid could fully capable of helping the victim. Only 30.6% of respondents correctly reported that while approaching the victim it is necessary to rst assess own personal safety, 42.7% of respondents provided the correct answer concerning the methods of checking whether the victim was breathing. e same percentage of respon- dents possessed knowledge about the methods of the correct pressure on the victim’s chest. Conclusions. e respondents’ level of knowledge concerning the provision of pre-medical rst aid was insucient. A higher level of knowledge concerning the provision of rst aid was observed among young persons with university education. Persons who encountered the situation in which it was necessary to provide rst aid more oen possessed a high level of knowledge concerning the provision of rst aid. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.