„Szpital bez bólu”. Realizacja programu w opiniach pacjentów oddziałów zabiegowych

Marzena Boryga, Anna Anna Włoszczak-Szubzda

Streszczenie


Wprowadzenie. Źródłem największych obaw, związanych z chorobą oraz procesem le- czenia, jest dla większości ludzi ból. Jednocześnie przywilejem każdego pacjenta, jest jego prawo do ochrony przed nieprzyjemnymi dolegliwościami oraz skutecznego ich leczenia. Placówki ochrony zdrowia prześcigają się w zdobywaniu dokumentów poświadczających jakość ich usług. Jednym z nich jest certykat „Szpital bez bólu”, nadawany przez kilka me- dycznych towarzystw naukowych, koordynujących program o tej samej nazwie. Certykat przyznawany jest placówkom medycznym spełniającym określone warunki, a sam program ma na celu podniesienie jakości leczenia bólu pooperacyjnego i zapobieganie bólowi.

Cel. Celem pracy była ocena realizacji programu „Szpital bez bólu” na podstawie opinii formułowanych przez pacjentów oddziałów zabiegowych wybranej placówki medycznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 82 pacjentów przebywających na oddziałach zabie- gowych. Analiza wieku respondentów wykazała, że najliczniejszą grupą były osoby powy- żej 71 lat. Kobiety w badanej grupie stanowiły 45,12%, a mężczyźni 54,88%. Ankietowani najczęściej zamieszkiwali miasto i legitymowali się wykształceniem średnim. Metodą ba- dawczą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny. Autorski kwestionariusz ankiety poddano podstawowej standaryzacji (badania pilotażowe i ocena sędziów kompetentnych). Badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STA- TISTICA 12.0 (StatSo, Polska). Wartości analizowanych parametrów scharakteryzowa- no przy pomocy liczności i odsetka lub wartości średniej, mediany, kwartyli i odchylenia standardowego. Dla cech mierzalnych normalność rozkładu analizowanych parametrów oceniano przy pomocy testu W Shapiro-Wilka. Dla niepowiązanych cech jakościowych do wykrycia istnienia różnic między porównywanymi grupami użyto testu jednorodności chi2. Dla zmiennych ciągłych do oceny różnic pomiędzy dwiema grupami zastosowano test U Manna-Whitneya, natomiast dla wielu grup test Kruskala-Wallisa. Przyjęto pięciopro- centowy błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności p < 0,05, wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic.

Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że 65,85% ankietowanych przed operacją zo- stało poinformowanych o sposobie leczenia bólu, zaś 40,24% tej grupy badanych zrozu- miało przekazywane treści na temat bólu po operacji. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ankietowani, którzy uzyskali przed operacją informacje o bólu, istotnie częściej (68,42%) twierdzili, że informacje te były dla nich zrozumiałe, niż badani, którzy nie uzyskali informacji (15,91%). Ponad połowa ankietowanych (58,54%) przyznała, że uzy- skane informacje były dla nich wystarczające. Najczęściej o zasadach postępowania i ob- serwacji bólu pooperacyjnego rozmawiała z ankietowanymi pielęgniarka. Najsilniejszy ból po zabiegu operacyjnym ankietowani odczuwali w pierwszym dniu po operacji (75,61%). Osoby, które nie były zadowolone z leczenia bólu, w 100% przyznały, że powodem było za rzadkie podawanie leków. 

 

Introduction. For the majority of people pain is the source of the greatest concerns related with disease and the process of treatment. At the same time, each patient’s privilege is his/ her right to protection against unpleasant complaints and their eective treatment. Health care facilities surpass themselves in obtaining documents which certify the quality of their services. One of these documents is the certicate’ ‘Hospital without Pain’ granted by seve- ral medical scientic associations which cooperate the programme of the same name. e certicate is granted to medical facilities which satisfy the specied conditions, and the programme itself is aimed at improvement of the quality of management of post-operative pain and its prevention.

Objective. e objective of the study was evaluation of the performance of the programme ‘Hospital without Pain’ by patients in surgical wards of the selected medical facility. Material and methods. e study included 82 patients hospitalized in surgical wards. Ana- lysis of respondents by age showed that the largest group were patients older than 71. Males constituted 54.88%. e majority of respondents were urban inhabitants and had secon- dary school education. e research method was a diagnostic survey. e questionnaire designed by the author was subjected to the basic standardization. Statistical analyses were performed using the computer soware STATISTICA 12.0 (StatSo, Poland). e values of the analyzed parameters were characterized by numbers and percentage, or mean value, median, quartile and standard deviation. For the measurable characteristics, the norma- lity of distribution of the parameters analyzed was evaluated using the Shapiro-Wilk test. For unrelated characteristics, in order to detect the presence of the dierences between the compared groups, chi-square test for heterogeneity was applied. For continuous variables, for the assessment of the dierences between two groups Mann-Whitney U test was used, while for many groups – Kruskal-Wallis test. e p values p < 0.05 were considered statisti- cally signicant.

Results. e results of the study showed that 65.85% of respondents prior to the surgery were informed concerning the method of alleviation of pain. e respondents who befo- re surgery were given information about the assessment of pain, signicantly more oen (68.42%) reported that this information was understandable to them, compared to the re- spondents who did not obtain any information (15,91%). e nurse was the stamember who, before the surgical procedure, most frequently talked to the respondents about the principles of management and observation of post-operative pain. e respondents expe- rienced the strongest pain during the rst day aer the surgical procedure (75.61%); 100% of those who were dissatised with pain management admitted that the cause was the too rare administration of drugs. 

Conclusions. More than a half of hospitalized patients considered that during their stay in hospital the programme ‘Hospital without Pain’ was performed at a mediocre level. e level of provision of information concerning the possibilities of post-operative pain mana- gement occurred to be insucient for the examined group of patients. e majority of re- spondents were satised with the applied pain management, although analysis of the data obtained showed that only 52% of respondents declared lack of pain experienced aer the surgical procedure. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.