Wydawnictwo WSEI

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 stycznia 2019 r. na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wydawnictwo Innovatio Press znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikacja recenzowanych monografii w wydawnictwie Innovatio Press umożliwia uzyskanie 80 punktów. 

Wydawnictwo Naukowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Innovatio Press to przede wszystkim forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz źródło podręczników i skryptów dla naszych studentów. W ciągu 8 lat funkcjonowania Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press opublikowało łącznie 120 ciągłych i zwartych pozycji wydawniczych a w tym:


Zeszyty Naukowe WSEI – 9 numerów od 2005 roku łącznie oraz w poszczególnych seriach: 6 numerów Zeszytów Naukowych Wydziału Ekonomii, 2 Wydziału Administracji, 2 Wydziału Transportu i Informatyki i 2 numery czasopisma naukowego – Horyzonty Psychologii; monografie naukowe – 42 pozycje; konferencje naukowe – 6 pozycji; skrypty i podręczniki – 41 pozycji); badania naukowe – 10 pozycji.

Publikacje i czasopisma

Nagłówek strony

Publikacje zwarte

Lista publikacji zwartych

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Globalization, the State and the Individual

Globalization, the State and the Individual jest ogólnodostępnym czasopismem naukowym, obejmującym problematykę nauk społecznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Aspekty zdrowia i choroby

Aspects of Health and Disease is a quarterly published by the University of Economics and Innovation in Lublin. This journal has just appeared in a publishing market and is innovative in terms of both the publishing form (online journal) and the content (the Polish system distinguished “health sciences” only in 2011).

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe

Innowacje Psychologiczne są studenckim czasopismem naukowym z zakresu psychologii, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest wymiana informacji o studenckich dokonaniach i przemyśleniach tak w odniesieniu do współczesnej wiedzy teoretycznej, jak do wyników badań empirycznych.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych. 

Więcej | Najnowsza publikacja

Psychologia rodziny i wychowania. Family psychology and education

Czasopismo poświęcone jest problematyce funkcjonowania rodziny  oraz wychowania, ukazanego z perspektywy rodziny, szkoły, instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Powinno to umożliwić rodzicom i wszystkim zajmującym się wychowaniem młodego pokolenia oparcie procesu wychowania na rzetelnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Natomiast, w obszarze nauk społecznych, chcemy wypełnić lukę jaka powstała po likwidacji takich czasopism jak PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, PSYCHOLOGIA RODZINY, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Studia i prace pedagogiczne

Rocznik poświęcony naukom pedagogicznym, a w szczególności pedagogice ogólnej, dydaktyce, teorii wychowania, historii myśli pedagogicznej. Naukowy charakter czasopisma umożliwia publikowanie w nim tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i wyników badań z obszaru praktyki edukacyjnej, a także recenzji, sprawozdań, komunikatów. Pismo ma pełnić funkcję forum umożliwiającego dyskusję i wymianę stanowisk skupionych wokół problemów edukacji na wszystkich jej poziomach, zarówno w odniesieniu do zjawisk współczesnych, jak i historycznych.

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Zeszyty Naukowe WSEI seria: TRANSPORT I INFORMATYKA

Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu i Informatyki mają na celu popularyzowanie dorobku naukowego i prezentowanie wyników badań naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, transportu i logistyki oraz informatyki.
Zeszyty mają charakter otwarty, mogą w nich publikować swoje prace zarówno pracownicy Wydziału jak i autorzy zewnętrzni, w tym również osoby z zagranicznych ośrodków naukowych

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA

Więcej | Najnowsza publikacja

Nagłówek strony

Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA

Więcej | Najnowsza publikacja